Förbättra arbetsmiljön med vår plattform

Vi ger dig verktygen till ett framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Boka ett möte
Översiken i Safekeep, som visar statistik och data över bl.a. senaste utförda kontroller.

Säkra arbetsmiljön och din personal

Med våra digitala verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete kan du effektivisera och förbättra ditt arbete med att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för dina anställda.

Våra moduler hjälper dig uppfylla lagstadgade krav genom att definiera och digitalisera dina arbetsmiljörelaterade processer. Med en tydlig struktur och organisation kan du fokusera på att kontinuerligt kan förbättra arbetsmiljön.

Varför arbeta systematiskt med arbetsmiljö?

Skapa en säker arbetsplats

Genom ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete kan du tidigt identifiera och hantera risker och faror på arbetsplatsen, vilket leder till en säkrare arbetsmiljö för alla anställda.

Minska sjukfrånvaron

Genom att förebygga arbetsrelaterade skador och sjukdomar kan du minska sjukfrånvaron och därmed öka produktiviteten och lönsamheten på arbetsplatsen.

Följ lagar och regler

Som arbetsgivare har du en skyldighet att följa arbetsmiljölagen och andra relevanta regler och riktlinjer för att säkerställa en säker arbetsplats för dina anställda.

Öka motivationen och trivseln

När anställda känner sig trygga på arbetsplatsen och vet att deras arbetsgivare bryr sig om deras hälsa och säkerhet ökar motivationen och trivseln på arbetsplatsen.

Förbättra samarbete

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till en mer positiv och hälsosam arbetsmiljö genom ökad samverkan och kommunikation mellan anställda, chefer och fackliga representanter.

Minska kostnader

Genom att förebygga olyckor och skador kan du inte bara förhindra onödigt lidande utan även minska kostnaderna för sjukfrånvaro, rehabilitering och eventuella skadestånd.

Grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete

Riskbedömningar

En viktig del av SAM är att genomföra regelbundna riskbedömningar. Arbetet innebär att du identifierar och bedömer olika risker som kan påverka hälsan och säkerheten på arbetsplatsen vid exempelvis verksamhetsförändringar eller inför vissa arbetsmoment.

Se produkt

Utbildning

Det är viktigt att din personal får rätt utbildning och träning för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Det kan innebära allt från att lära sig använda säkerhetsutrustning till att hantera farliga kemikalier eller maskiner.

Se produkt

Förebyggande åtgärder

Ett aktivt arbete med förebyggande åtgärder minskar risken för olyckor och skador. Det kan till exempel handla om att säkra maskiner och att använda personlig skyddsutrustning. Tillbudsrapportering är en viktig byggsten i att identifiera och minimera risker som kan leda till allvarligare olyckor.

Se produkt

Egenkontroller

Med regelbundet utförda egenkontroller kan du upptäcka brister eller problem i arbetsmiljön och vidta åtgärder innan de leder till olyckor eller skador.

Se produkt

Vi hjälper dig med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kontakta oss